Politika privatnosti
Zajedničke advokatske kancelarije Stanković

1) Uvodne odredbe. Zajednička advokatska kancelarija Stanković (u daljem tekstu: ZAK Stanković) ovom Politikom privatnosti definiše koje sve podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje od strane posetilaca internet stranica ZAK Stanković na adresi www.stankoviclaw.com i www.stankoviclaw.rs, kao i način rukovanja i obrade ličnih podataka lica koja su se dostavljanjem svoje email adrese prijavila na primanje informacija od strane ZAK Stanković posredstvom stranice https://stankoviclaw.com/baza-znanja/ ili posredstvom drugih stranica internet sajta www.stankoviclaw.com

2) Značenje pojedinih izraza. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeće značenje: 

– „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

– „lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

– „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

– „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturiranje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

– „kolačići“ (engl. cookies) su tekstualni fajlovi koji se čuvaju lokalno u pretraživaču korisnika i koje internet sajtovi razmenjuju sa korisničkim uređajem za kratkoročno pamćenje aktivnosti korisnika na sajtu.

3) Podaci o Zajedničkim rukovaocima i licu za kontakt. U smislu ove Politike privatnosti, kao i u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o advokaturi, Rukovaocima ličnih podataka posetilaca internet stranice ZAK Stanković i lica prijavljenih na primanje informacija od strane ZAK Stanković smatraju se svi advokati, članovi ZAK Stanković, navedeni na internet stranicama ZAK Stanković (Zajednički rukovaoci). 

Lica na koja se podaci odnose, zahtev za ostvarivanje prava garantovanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti mogu podneti bilo kom članu ZAK Stanković, navedenom na internet stranici ZAK Stanković, s tim što se preporučuje da se zahtevi upućuju prema advokatu Željku Mijatoviću, kao licu za kontakt sa licem na koje se podaci odnose i to putem email adrese zeljko.mijatovic@stankoviclaw.rs

4) Podaci o ličnosti koje prikupljamo. ZAK Stanković od posetilaca njenih internet stranica prikuplja IP adresu kao podatak o ličnosti, dok se od lica koja se posredstvom naših internet stranica prijave na dobijanje informacija od strane ZAK Stanković prikuplja i email adresa kao podatak o ličnosti, koja u sebi može sadržati i ime i prezime kao podatke o ličnosti, a zavisno od načina na koji je generisana. 

5) Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka je pristanak lica na koja se podaci odnose, a u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 

6) Svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti prikupljaju se u cilju omogućavanja korišćenja internet stranica ZAK Stanković, kao i u cilju dostavljanja informacija od strane ZAK Stanković licima koja su se prijavila za primanje takvih informacija (npr. email adresa se koristi kako bi se licima dostavljale novosti o radu kancelarije). Osim u navedene svrhe, prikupljeni podaci o ličnosti mogu se obrađivati, odnosno koristiti isključivo u situacijama i u obimu definisanom Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

7) Način prikupljanja podataka o ličnosti. Prilikom posete internet stranica ZAK Stanković, pretraživač koji koristite će automatski poslati na server naše internet stranice sledeće podatke: izabrani jezik, IP adresu uređaja sa kog je poslat upit, datum i vreme pristupa, ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa (ukoliko ista postoji), podatke o korišćenom pretraživaču, operativni sistem koji koristite, a u pojedinim slučajevima i ime provajdera preko koga pristupate internetu. Navedeni podaci se privremeno čuvaju na našim serverima i to u svrhe omogućavanja ispravnog i nesmetanog korišćenja naših internet stranica, kao i radi procene bezbednosti i stabilnosti naših sistema. 

Posetioci naših internet stranica imaju mogućnost da se dostavljanjem email adrese prijave na dobijanje informacija od strane ZAK Stanković (Novosti, Analize, Publikacije i slično). U tom slučaju, ZAK Stanković prikuplja i email adresu posetilaca koji su se prijavili na dobijanje informacija, a koja u sebi može sadržati i ime i prezime kao podatak o ličnosti. Navedeni lični podaci se koriste samo u svrhu komunikacije sa licima koja su se prijavila za dobijanje informacija od strane ZAK Stanković.

8) Način zaštite podataka o ličnosti. ZAK Stanković primenjuje napredne tehnologije u cilju zaštite Vaših podataka o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti se čuvaju u lozinkama zaštićenim bazama podataka kojima pristup imaju isključivo za to posebno ovlašćena lica. Uređaji putem kojih se može pristupiti Vašim podacima o ličnosti čuvaju se u fizički obezbeđenim prostorijama, uz primenu odgovarajućih mera zaštite. U okviru ZAK Stanković, podatke o ličnosti koriste i obrađuju isključivo za to ovlašćena lica, ovlašćeni članovi ZAK Stanković. 

Svi obrađivači podataka o ličnosti sa kojima sarađujemo su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite u skladu sa potpisanim Ugovorom sa Rukovaocem i/ili zakonskim propisima. 

Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik. 

9) Rok čuvanja podataka o ličnosti. Podatke o ličnosti prikupljene korišćenjem naših internet stranica čuvamo privremeno, odnosno u periodu od par meseci koliko se isti čuvaju na našim serverima. Podatke o ličnosti čiji osnov obrade je pristanak lica na koja se podaci odnose čuvaju se do opoziva pristanka. 

Podaci o ličnosti čiji osnov obrade nije pristanak lica na koja se podaci odnose čuvamo u rokovima propisanim važećim propisima. 

10) Obrađivači podataka o ličnosti. ZAK Stanković može, na osnovu ugovora, angažovati treća lica za obradu podataka o ličnosti prikupljenih u skladu sa ovom Politikom privatnosti. 

U tom slučaju, obrađivač može biti samo ono lice koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama zakona i drugih važećih propisa i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose.

Ovo ćemo, na primer, učiniti angažovanjem IT kompanija koje nam omogućuju korišćenje servera ili automatizovano slanje mailova. 

Pojedini podaci o ličnosti, a zavisno od obrađivača, npr. lokacija servera na kojima skladištimo podatke, mogu biti uskladišteni van Republike Srbije, ali u okviru država članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

11) Prava lica na koja se podaci odnose. Pravo na pristup. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od ZAK Stanković zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove/njene podatke o ličnosti, te ukoliko iste obrađuje, ima pravno na pristup ličnim podacima i informacijama o svrsi obrade, vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ili kriterijumima za određivanje istog, o pravu na ispravku, brisanje, ograničenju obrade i pravu na prigovor, o pravu da podnese pritužbu Povereniku, dostupnim podacima o izvoru informacija kada iste nisu prikupljene od lica na koje se odnose te informacije kao i o tome da li postoji automatizovano donošenje odluka. 

Pravo na ispravku i dopunu. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave bez nepotrebnog odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. 

Pravo na brisanje podataka o ličnosti. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ograničenje obrade. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od uslova predviđenih članom 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na prigovor. Ako smatra da je to opravdano, u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti ZAK Stanković, na adresu Senjačka 10, Beograd ili putem emaila zeljko.mijatovic@stankoviclaw.rs.

Pravo na prenosivost podataka. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove/njene podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo ZAK Stanković, primi od nje u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da te podatke prenese drugom rukovaocu, bez ometanja od strane ZAK Stanković, ako su kumulativno ispunjeni uslovi propisani članom 36. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

ZAK Stanković bez naknade pruža informacije u vezi sa ostvarivanjem prava garantovanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja, ZAK Stanković može da:

– naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;

– odbije da postupi po zahtevu.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje. ZAK Stanković na svojim sajtovima, niti prilikom slanja informacija licima koja su se za to prijavila putem internet stranica ZAK Stanković ne primenjuje automatizovano donošenje odluka, niti vrši profilisanje.

12) Politika kolačića (Cookie Policy). ZAK Stanković na svojim internet stranicama koristi “kolačiće”. Njihova svrha je da omoguće sve funkcionalnosti internet stranica, kao i da njihovim posetiocima pruže bolje korisničko iskustvo. 

Prilikom prve posete našim internet stranicama, obavestićemo Vas o tome da se prilikom njihovog korišćenja koriste kolačići. U svakom trenutku, možete uskratiti Vašu saglasnost za korišćenje kolačića. 

Takođe, korišćenje kolačića sveli smo na minimum i na našim internet stranicama koriste se sledeće kategorije kolačića:

– Neophodni kolačići koji omogućavaju da internet stranica ispravno funkcioniše;

– Statistički kolačići koji nam pomažu da shvatimo način na koji koristite naš sajt i kako da unapredimo njegove funkcionalnosti kako bismo korisnicima pružili što bolje korisničko iskustvo (npr. Google Analytics).

Kolačiće možete obrisati sa Vašeg uređaja ili onemogućiti njihovo korišćenje putem Vašeg internet pretraživača. Konkretan način za njihovo brisanje, pronaći ćete u Vašem pretraživaču, a s obzirom da isti zavisi od vrste pretraživača koji koristite. 

Na našim internet stranicama nalaze se linkovi ka drugim internet stranicama, kao i LinkedIn-u kao društvenoj mreži. Prilikom posete navedenim internet stranicama, molimo da imate u vidu da se za njihovo korišćenje primenjuju posebne Politike privatnosti koje su propisale vlasnici navedenih internet stranica. 

13) Način na koji nas možete kontaktirati. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje ste nam učinili dostupnim, možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

– putem emaila: zeljko.mijatovic@stankoviclaw.rs ili

– putem pošte: Zajednička advokatska kancelarija Stanković, Senjačka 10, Beograd sa naznakom “za zaštitu podataka o ličnosti”. 

14) Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vašeg prava na zaštitu podataka o ličnosti od strane naše Kancelarije, možete podneti pritužbu Povereniku i to:

– putem emaila: office@poverenik.rs ili

– putem pošte: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd. 

Detaljnije informacije o načinu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti možete pronaći na internet stranici Poverenika www.poverenik.rs

Takođe, ukoliko smatrate da smo povredili Vaša prava u vezi zaštite podataka o ličnosti, imate pravo na njihovu sudsku zaštitu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

15) Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti. Ova Politika privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja na našim internet stranicama, a imajući u vidu potrebu da se od momenta njihove funkcionalnosti omogući neophodan stepen zaštite Vaših podataka o ličnosti.

Sve eventualne izmene i dopune ove Politike privatnosti biće objavljene na našim internet stranicama, pre njihovog stupanja na snagu, kako biste se mogli blagovremeno upoznati sa njihovim odredbama. 

Scroll to Top