PODRŠKA POSLOVANJU

Naš način da klijentima omogućimo da ostanu fokusirani na svoj biznis

Upravljanje kompanijom zahteva od menadžera sposobnost pravovremenog prepoznavanja postojećih i očekivanih tokova na tržištu na kome njihova kompanija posluje. Od menadžera se očekuje da uvek budu korak ispred konkurencije. 

Ovo postaje još veći izazov u pravnom okruženju koje trpi konstantne promene i složenije je nego ikada do sada.

Razumevajući potrebe naših klijenata i složenost poslova kojima se bave, objedinili smo pojedine segmente našeg rada na način da omogućimo klijentima da se fokusiraju na svoje ciljeve i razvoj poslovanja, a da pravna pitanja prepuste nama.

Donošenje poslovnih odluka podrazumeva uzimanje u obzir ne samo složenih prilika na tržištu, već i svih pojedinosti složenog pravnog sistema. Jedna osoba, čak i advokat, teško da je u prilici da sama pruži odgovor na sva pitanja i sve izazove sa kojima se donosioci odluka susreću.

Komplikovane pravne analize ponekada mogu ostaviti utisak da se proces donošenja odluka usporava, umesto da doprinose blagovremenom i efikasnom donošenju poslovnih odluka.

Svesni da neka pitanja zahtevaju jednostavan, ali istovremeno brz, informisan i konstruktivan odgovor, baziran na iskustvu i poznavanju pravnog okruženja, našim klijentima pružamo uslugu poslovno pravnog savetovanja.

Ova usluga zasnovana je na obezbeđivanju klijentu stalne dostupnosti advokata koji je, u saradnji sa ostalim članovima našeg tima sa iskustvom u različitim oblastima prava, zadužen da u kratkom vremenskom roku pruži pravnu pomoć u vezi sa konkretnom situacijom.

Na ovaj način nastojimo da klijentima omogućimo da pravovremeno i informisano donose odluke koje se tiču pitanja i oblasti prava kojima se bavimo, te da se fokusiraju na poslovne aspekte njihovog rada.

Započinjanje poslovanja je ispunjavajući poduhvat koji ni u kom slučaju ne treba da predstavlja opterećenje. Međutim, osmišljavanje projekta ili biznis plana može izgubiti svoje dobre strane kada dođe na red suočavanje sa zamornom birokratijom.

Kako bi omogućili klijentima da ostanu fokusirani na razvijanje svog poslovanja, razradili smo detaljne procedure koje ih vode kroz proces formiranja kompanije i uspostavljanja prisustva na tržištu sa što manje moguće utrošene energije.

Ulažemo velike napore da naši klijenti od samog početka poslovanja budu upoznati sa svim pravno relevantnim okolnostima koje utiču na njihovo poslovanje, kako bi mogli neometano razvijati svoj biznis.

Na taj način, nastojimo da klijentima omogućimo da njihova kompanija raste i razvija se i da njeno poslovanje od samog početka i u svakom trenutku bude u potpunosti usklađeno sa važećim propisima.

Radni odnosi

Verujemo da naš posao nije okončan kada spram potreba klijenta izradimo Pravilnik o radu, Ugovor o radu ili nacrt Odluke. Bez obzira koliko su oni na papiru dobri i prilagođeni potrebama klijenta, klijent ih u potpunosti može iskoristiti tek ako su pravilno i potpuno implementirani unutar organizacije. Upravo stoga, kompanijama koje imaju potrebu za tom vrstom pravne pomoći pružamo uslugu obuke zaposlenih za svakodnevno korišćenje izrađenih dokumenata i regulative, kako bi isti bili na pravilan način i u potpunosti iskorišćeni u procesu rada.

Naplata potraživanja

U oblasti naplate potraživanja često se susrećemo sa dokumentacijom koja nije u potpunosti ili na ispravan način sačinjena, odnosno sa time da poslovni odnos sa dužnikom nije ispravno dokumentovan.
Ovo za posledicu ima otežavanje sprovođenja postupka naplate potraživanja, obzirom da je posedovanje ispravne dokumentacije od izuzetne važnosti za brzu i uspešnu naplatu potraživanja. To je od posebnog značaja ukoliko se naplata potraživanja ne realizuje u tzv. soft litigation fazi, već se nastavi u sudskom postupku. U tom slučaju dokumentacija koja nema nedostatke i od početka ispravno dokumentuje i prikazuje odnos sa dužnikom može ne samo doprineti uštedi vremena i troškova, već i dodatno osigurati uspešnost postupka naplate potraživanja.

Našim klijentima koji imaju potrebu za tom vrstom pravne pomoći pružamo obuku zaposlenih o tome kako na pravilan način dokumentovati poslovnu saradnju sa klijentom, a kako bismo predupredili sve potencijalne probleme u kasnijoj komunikaciji sa dužnikom i naplati potraživanja.

Brzina promena pravnog okvira u kome privredni subjekti posluju stvara dodatni i veliki pritisak na kompanije da obezbede stalnu usklađenost svog poslovanja sa relevantnom pravnom regulativom.

Kako bismo pružili adekvatnu podršku našim klijentima, uspostavili smo sistem stalnog praćenja izmena u relevantnim propisima koji utiču na njihovo poslovanje, a u oblastima prava kojima se bavimo.

Na taj način, u mogućnosti smo da osiguramo da poslovanje naših klijenata u potpunosti bude u skladu sa važećim pravnim okvirom i na taj način izbegnemo probleme u poslovanju, kako u vidu potencijalnog prekida poslovanja, tako i u vidu različitih oblika kazni za nepoštovanje imperativnih propisa.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predvideo je u pojedinim situacijama obavezu privrednih društava kao rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti sa obavezom da se to lice određuje na osnovu njegovih stručnih kvalifikacija, a naročito stručnog znanja i iskustva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i sposobnosti za izvršavanje obaveza definisanih zakonom.

Posao ovog lica je da obezbedi poštovanje odredbi zakona u okviru kompanije, a najvažnije, ovo lice predstavlja kontakt osobu između kompanije i Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

Naši advokati pružaju uslugu eksterno imenovanog lica za zaštitu podataka o ličnosti i poseduju neophodna iskustva u pružanju pravne pomoći u ovoj oblasti.

Kontakt >

Partner | Advokat

  | 

Partner | Attorney

  | 

Scroll to Top