Stranci u Srbiji

Procedura za dobijanje boravišne i radne dozvole u Srbiji

Tokom prethodnih godina primetno je povećanje broja stranih državljana koji dolaze da žive i rade u Srbiji. Kako bismo postupak dolaska učinili jednostavnijim, pripremili smo ovu Publikaciju u želji da na jasan način predstavimo procedure za dobijanje i produženje boravišne i radne dozvole u Srbiji, a s obzirom da njihovo posedovanje, u većini slučajeva, predstavlja neophodni preduslov kako bi stranci mogli raditi u Srbiji.

Da li ste znali da:

Srbija (još uvek) nije član EU i da stoga državljani država EU, da bi živeli i radili u Srbiji, u većini slučajeva moraju pribaviti boravišnu i radnu dozvolu. 

 

U ovoj Publikaciji objasnićemo proceduru pribavljanja (i produženja) boravišne i radne dozvole u Srbiji, fokusirajući se primarno na strane državljane koji planiraju da se presele u Srbiju i zasnuju radni odnos sa srpskim poslodavcem. 

Ukoliko ste preduzetnik koji planira da osnuje kompaniju u Srbiji, pogledajte III odeljak ove Publikacije sa informacijama o tome koji je najlakši način na koji možete da pribavite boravišnu i radnu dozvolu. 

Takođe, kao i u mnogim drugim zemljama, i u Srbiji je moguće pribaviti boravišnu dozvolu po drugim osnovima, a ne samo po osnovu zapošljavanja. Kratak pregled drugih osnova po kojima se može pribaviti boravišna dozvola u Srbiji možete naći u V odeljku ove Publikacije. 

 

I BORAVIŠNA DOZVOLA

Preduslov za dobijanje radne dozvole u Srbiji je posedovanje važeće boravišne dozvole, odnosno dozvole za privremeni boravak ili stalno nastanjenje (ili makar Vize D – više o ovoj vizi možete naći u IV odeljku ove Publikacije). 

Nadležni organ za izdavanje boravišne dozvole je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno stanica policije u mestu u kome stranac namerava da boravi. 

Zahtev za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranac može podneti i elektronski, putem portala https://livinginserbia.gov.rs/, bez obzira da li se stranac nalazi u Srbiji ili u inostranstvu. Međutim, čak i u tom slučaju, biće neophodno da stranac lično dođe u nadležnu stanicu policije radi utiskivanja nalepnice privremenog boravka u pasoš stranca. 

 

Privremeni boravak

Privremeni boravak odobrava se strancu koji namerava da boravi u Srbiji u periodu dužem od 90 dana po nekom od propisanih osnova. Zapošljavanje je samo jedan od njih. Privremeni boravak po osnovu zapošljavanja može biti odobren i strancu koji namerava da boravi u Srbiji kraće od 90 dana ukoliko tokom perioda boravka planira da radi i ukoliko mu je za taj rad potrebna radna dozvola. 

Privremeni boravak po osnovu zapošljavanja odobrava se u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period važenja, ukoliko i dalje postoje razlozi, odnosno osnovi za odobravanje privremenog boravka.

Zahtev za odobravanje privremenog boravka podnosi stranac koji je zakonito ušao u Srbiju, a za ulazak mu nije bila potrebna viza. Stranci kojima je potrebna viza za ulazak u Srbiju mogu podneti Zahtev za odobravanje privremenog boravka pod uslovom da su u Srbiju ušli sa Vizom D (ne i nekom drugom vizom) i da u momentu podnošenja Zahteva zakonito borave u Srbiji. Stranci kojima je za ulazak u Srbiju potrebna viza, moraju posedovati važeću Vizu D čak i u slučaju da iz inostranstva, elektronskim putem, podnose Zahtev za odobrenje privremenog boravka. U slučaju da se Zahtev odnosi na izdavanje boravišne dozvole po osnovu zapošljavanja, Viza D takođe mora biti izdata po tom osnovu. 

Da li ste znali da:

Srbija poseduje liberalan vizni režim sa velikim brojem zemalja (uključujući sve države članice EU), što znači da Vam najverovatnije neće biti potrebna viza da biste ušli u Srbiju i podneli zahtev za odobrenje privremenog boravka. Više o viznom režimu Srbije, možete naći na: https://www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak-u-srbiju/vizni-rezim

Prilikom podnošenja Zahteva za odobrenje privremenog boravka za svrhe zapošljavanja, potrebno je podneti sledeću dokumentaciju: 

 1. Obrazac Zahteva, koji možete preuzeti ovde. Ukoliko želite da Zahtev podnesete elektronskim putem, to možete učiniti preko portala e-uprave, koji možete pronaći na sledećem linku: https://euprava.gov.rs/usluge/6520 i u tom slučaju biće potrebno da pratite instrukcije za podnošenje Zahteva istaknute na portalu.
 2. Kopiju pasoša. Molimo imajte u vidu da rok važenja pasoša mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak. 
 3. Dve fotografije u boji, dimenzija 35*45mm. Njih je potrebno priložiti u slučaju da prvi put aplicirate za odobrenje privremenog boravka, ne i u slučaju kada aplicirate za produženje trajanja postojeće boravišne dozvole. 
 4. Dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka. U tu svrhu, kao dokaz možete koristiti obračun zarade (platni listić) izdat od strane srpskog poslodavca, Ugovor o radu, potvrdu izdatu od strane srpske banke da imate otvoren račun na kome se nalaze sredstva u visini od minimalno jedne zarade, overenu garanciju poslodavca da će snositi troškove izdržavanja tokom boravka ili neki drugi od dokaza propisanih za ovu svrhu.
 5. Prijavu boravišta ili adrese stanovanja u Srbiji. Kada stranac uđe u Srbiju, osoba kod koje stranac boravi je u obavezi da u roku od 24 časa od ulaska stranca u Srbiju nadležnoj policijskoj stanici izvrši prijavu boravišta stranca u Srbiji. Ukoliko je to istovremeno i adresa na kojoj će stranac živeti tokom privremenog boravka, ta isprava o prijavi boravišta se može koristiti kao dokaz u postupku. Ukoliko ćete, pak, stanovati na drugoj adresi (npr. prilikom prvog dolaska u Srbiju, odseli ste u hotelu ili kod prijatelja koji su izvršili prijavu Vašeg boravišta, ali ćete iznajmiti stan u kome ćete živeti), biće potrebno da priložite pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti da na adresi stana možete prijaviti svoju adresu stanovanja.
 6. Dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka. Za ovu svrhu možete priložiti kopiju Evropske kartice zdravstvenog osiguranja, ili drugi propisani dokaz, zavisno od toga da li Srbija ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju sa Vašom državom. U nekim slučajevima, umesto kartice zdravstvenog osiguranja, moguće je priložiti overenu garanciju poslodavca da će pokriti ove troškove. 
 7. Dokaz o opravdanosti za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja i to: 
  1. Izvod iz APR-a za poslodavca;
  2. Ugovor o radu ili neki drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje u Srbiji, u skladu sa važećim propisima;
  3. Izveštaj NSZ-a o ispunjenosti uslova za zaposlenje kada se radni odnos zasniva prvi put (ovaj Izveštaj pribavlja poslodavac). Bitno je imati u vidu da se ovaj Izveštaj ne podnosi i u slučaju podnošenja zahteva za produženje boravišne dozvole.
  4. U slučaju da podnosite zahtev za produženje važeće boravišne dozvole, potrebno je priložiti i kopiju važeće radne dozvole. 
 8. Dokaz o plaćenim administrativnim taksama. Potrebno je platiti ukupno tri takse, čiji iznosi mogu varirati. Poželjno je par dana pre podnošenja Zahteva proveriti koji su važeći iznosi taksi i instrukcije za plaćanje. Ovo je obično trošak u iznosu između 150,00 i 200,00 EUR za sve tri takse. 

Da li ste znali da:

Sa srpskim poslodavcem možete zaključiti Ugovor o radu i pre nego što pribavite boravišnu i radnu dozvolu. Međutim, u tom slučaju, stupanje na snagu Ugovora o radu i Vaš početak rada moraju biti samim tekstom Ugovora uslovljeni prethodnim pribavljanjem boravišne i radne dozvole. U suprotnom, Vaš poslodavac i Vi možete načiniti kažnjiv prekršaj.

Nakon podnošenja Zahteva i ukoliko je podneta dokumentacija uredna i potpuna, nadležni organ u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahteva izdaje dozvolu kojom se odobrava privremeni boravak. U praksi se ovi Zahtevi obično rešavaju u roku od dve nedelje. 

Nakon što je privremeni boravak odobren, potrebno je da odete u nadležnu stanicu policije kako bi Vam službenici MUPa u pasoš utisnuli nalepnicu privremenog boravka. Samo u izuzetnim slučajevima pasoš u koji je utisnuta nalepnica privremenog boravka može preuzeti Vaš punomoćnik. 

Produženje privremenog boravka. Ukoliko biste želeli da produžite boravišnu dozvolu za narednu godinu, imajte u vidu da je Zahtev za produženje privremenog boravka potrebno podneti najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pre isteka trenutno važeće boravišne dozvole. U slučaju da podnosite Zahtev za produženje, biće potrebno ponovo sprovesti ovu proceduru, ali ćete biti u obavezi da pribavite manje dokaza i procedura će biti jednostavnija. 

 

Stalno nastanjenje

Ukoliko boravite u Srbiji dovoljno dugo i ne želite da se svake godine bavite produžavanjem privremene boravišne dozvole, možete podneti Zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja (stalni boravak), pod uslovom da ispunjavate sve zahteve definisane Zakonom o strancima i primenjivim podzakonskim propisima. 

Glavni uslov za odobravanje stalnog nastanjenja u Srbiji je da ste do dana podnošenja Zahteva za stalno nastanjenje u Srbiji boravili neprekidno duže od 5 godina po osnovu odobrenja za privremeni boravak. Neprekidnim boravkom smatra se efektivni boravak na teritoriji Republike Srbije, sa mogućnošću višekratnog odsustva do deset meseci ili jednokratnog odsustva do 6 meseci u periodu od pet godina. Ukoliko ste u Srbiji imali odobren privremeni boravak samo po osnovu studiranja ili školovanja, ne ispunjavate uslove za odobrenje stalnog nastanjenja u Srbiji. 

Prilikom podnošenja Zahteva, morate imati važeću dozvolu privremenog boravka i priložiti slične dokaze kao u proceduri za odobrenje privremenog boravka. Imajte u vidu da se takse razlikuju i da moraju biti plaćene u skladu sa instrukcijama važećim za postupak dobijanja dozvole za stalno nastanjenje. 

Dozvola za stalno nastanjenje će Vam omogućiti da više ne morate svake godine da aplicirate za produženje boravišne dozvole i pružiće Vam mogućnost da podnesete zahtev za izdavanje lične radne dozvole koja predstavlja vrstu radne dozvole koja Vam omogućava najveći stepen prava u oblasti zapošljavanja. 

 

II DOZVOLA ZA RAD

Dozvolom za rad stranac stiče pravo da se zapošljava ili samo-zapošljava u Srbiji. 

Dozvole za rad izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), odnosno njene filijale u mestima u Srbiji. Zahtev za izdavanje dozvole za rad može biti podnet lično u nadležnoj filijali NSZ, ali i putem pošte ili elektronski putem emaila. Ukoliko odlučite da Zahtev podnesete elektronskim putem, više informacija o tome možete pronaći na zvaničnom sajtu NSZ preko ovog linka.

Kao što je gore spomenuto, da biste bili u mogućnosti da dobijete dozvolu za rad, potrebno je da imate odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji, ili najmanje važeću Vizu D izdatu za potrebe zapošljavanja. Ispunjenost ovog uslova NSZ proverava po službenoj dužnosti, odnosno niste u obavezi da dostavljate dokaz o postojanju ovog osnova. 

U Srbiji postoje dva tipa dozvole za rad i to (1) Lična radna dozvola i (2) Radna dozvola. 

Radna dozvola se izdaje kao radna dozvola za:

 1. Zapošljavanje (kod tačno određenog poslodavca i na tačno određenom radnom mestu);
 2. Samozapošljavanje (pogledajte IV odeljak ove Publikacije – za investitore i preduzetnike koji planiraju da rade u Srbiji) i 
 3. Za posebne slučajeve zapošljavanja (radna dozvola za upućena lica, kretanje u okviru privrednog društva, nezavisne profesionalce i osposobljavanje i usavršavanje). 

 

Lična radna dozvola

Posedovanje Lične radne dozvole omogućava strancu:

 1. da zasnuje radni odnos sa bilo kojim poslodavcem (za razliku od Radne dozvole za zapošljavanje prema kojoj možete raditi samo kod poslodavca i na poslovima navedenim u dozvoli), 
 2. se samozapošljava (ovo se može postići i putem Radne dozvole za samozapošljavanje, ali uz izvesna ograničenja), 
 3. da koristi prava za slučaj nezaposlenosti, što nije moguće sa običnom radnom dozvolom. 

Uz izvesne izuzetke (npr. u slučaju stranca člana uže porodice državljanina Srbije), glavni uslov da biste mogli aplicirati za Ličnu radnu dozvolu je da posedujete dozvolu za stalno nastanjenje u Srbiji. 

Prilikom podnošenja Zahteva za Ličnu radnu dozvolu, koji možete pronaći ovde, biće potrebno da NSZ dostavite sledeća dokumenta:

 1. Kopiju pasoša, odnosno lične karte ukoliko je posedujete;
 2. Dokaz o plaćanju propisanih administrativnih taksi. Biće potrebno platiti dve takse, čiji su iznosi promenljivi. Najbolje je da precizne iznose taksi i instrukcije za plaćanje proverite par dana pre podnošenja Zahteva. Obično je u pitanju trošak u iznosu od oko 140,00 EUR za obe takse. 

Po podnetom Zahtevu i ukoliko je podneta dokumentacija odgovarajuća i potpuna, NSZ Vam izdaje Ličnu radnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahteva i istu Vam dostavlja na Vašu adresu. 

Izdata Lična radna dozvola će važiti sve dok ispunjavate uslove potrebne za njeno izdavanje. Znači, prestaće da važi ukoliko Vam prestane važnost dozvole za stalno nastanjenje, ali i u slučaju da u kontinuitetu provedete više od 6 meseci van Srbije. 

 

Radna dozvola za zapošljavanje. 

Da biste se kvalifikovali za ovu vrstu radne dozvole, potrebno je da posedujete Vizu D ili Privremenu boravišnu dozvolu. Ova vrsta radne dozvole se izdaje na period trajanja zaposlenja (ukoliko je isto vremenski ograničeno na određeno vreme), ali u svakom slučaju na period na koji je izdata Vaša Viza D ili Privremena boravišna dozvola. Ovo praktično znači da će se Zahtev za produženje radne dozvole morati podnositi svake godine, nakon produženja trajanja boravišne dozvole. 

Takođe imajte u vidu da se ova Radna dozvola izdaje na Zahtev koji podnosi Vaš poslodavac, a ne Vi. Na osnovu ove Radne dozvole moći ćete da obavljate samo one poslove radi kojih je izdata i nećete moći da radite kod drugog poslodavca, osim kod poslodavca na čiji Zahtev Vam je ova Radna dozvola izdata. 

S obzirom da se ova Radna dozvola izdaje na zahtev poslodavca, poslodavac je u obavezi da snosi troškove izdavanja Radne dozvole i iste ne može preneti na Vas kao zaposlenog. 

Savet iz prakse: 

Za ovaj tip Radne dozvole NSZ nekada odbija dokaz o plaćanju takse ukoliko iz istog proizilazi da taksu nije platio poslodavac, nego neko treće lice.

Iako će Zahtev za izdavanje ove Radne dozvole podneti Vaš poslodavac, koji će biti u obavezi i da prikupi sve neophodne dokaze koji se koriste u proceduri u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca i podzakonskim aktima, biće potrebno da poslodavcu dostavite deo neophodnih dokaza i to: 

 1. Kopiju pasoša,
 2. Diplomu ili neki drugi dokaz o posedovanju potrebnih kvalifikacija za obavljanje poslova na koje se odnosi Zahtev za izdavanje radne dozvole i
 3. Potpisan Ugovor o radu.

Nakon podnošenja Zahteva, te ukoliko je dostavljena dokumentacija odgovarajuća i potpuna, NSZ će izdati Radnu dozvolu za Vaše zapošljavanje i dostaviti je Vašem Poslodavcu u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahteva. 

Ovu proceduru je potrebno ponoviti, odnosno potrebno je podneti zahtev za produženje Radne dozvole svaki put kada produžite boravišnu dozvolu, a s obzirom da se Radna dozvola izdaje na period koji ne može biti duži od dozvole za privremeni boravak. Sama procedura produženja je znatno jednostavnija od inicijalne procedure za dobijanje Radne dozvole. Međutim, imajte u vidu da Zahtev za produženje Radne dozvole mora biti podnet pre njenog isteka, u suprotnom Vaš Poslodavac i Vi ćete ponovo morati da prikupite iste dokaze kao da inicijalno podnosite Zahtev za izdavanje radne dozvole i u tom međuperiodu nećete posedovati Radnu dozvolu, odnosno nećete moći da radite. 

Savet iz prakse: 

Da biste bili sigurni da će zahtev za produženje Radne dozvole biti moguće podneti na vreme, tj. da ćete u momentu kada je potrebno podneti zahtev imati novu Boravišnu dozvolu na osnovu koje će se tražiti produženje Radne dozvole, najbolje je da aplicirate za produženje Boravišne dozvole najmanje dva meseca pre njenog isteka da biste je na vreme pribavili.

 

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja 

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja se izdaje za:

 1. Upućena lica, odnosno lica koja njihov strani poslodavac uputi da privremeno rade u Srbiji, npr. na određenim građevinskim projektima tokom njihovog trajanja;
 2. Kretanje u okviru privrednog društva, npr. ukoliko radite u stranom privrednom društvu koje Vas je uputilo da privremeno obavljate poslove u srpskoj ćerci kompaniji; 
 3. Nezavisne profesionalce i 
 4. Osposobljavanje i usavršavanje. 

Sve ove radne dozvole izdaju se na zahtev srpskog poslodavca, odnosno lica kod koga ćete u Srbiji raditi (osim Radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje koja može biti izdata i na zahtev stranca). 

Period važenja ovih radnih dozvola je ograničen na godinu dana, odnosno na period važenja izdate Vize D ili boravišne dozvole. U izuzetnim slučajevima, pojedine vrste ovih radnih dozvola se mogu produžiti na period do ukupno dve godine, ukoliko su se stekli propisani uslovi. 

 

Postoji li način da se istovremeno podnese Zahtev za izdavanje boravišne i radne dozvole? 

Postoji. Međutim, ova procedura neće nužno biti jednostavnija. Iako je u novembru 2020. godine donet Pravilnik o objedinjenom zahtevu za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka i izdavanje dozvole za rad strancu i usvojen novi obrazac Zahteva, u praksi i prema Saopštenju NSZ, ovi postupci se i dalje sprovode razdvojeno. Stoga će se nakon inicijalnog podnošenja objedinjenog Zahteva od Vas očekivati da komunikaciju sprovodite odvojeno sa oba nadležna organa. Takođe, propisane takse su ostale iste. 

 

III Kakva je procedura u slučaju INVESTITORA I PREDUZETNIKA koji planiraju da rade u Srbiji? 

Republika Srbija je donela veći broj propisa koji omogućavaju podsticaje strancima koji žele da posluju ili investiraju u Srbiji. Jedna od ovih podsticajnih mera usmerena je na olakšavanje stranim investitorima ili preduzetnicima da pribave boravišnu i/ili radnu dozvolu. 

Da li ste znali da: 

U Srbiji možete osnovati privredno društvo (kompaniju) i biti imenovani za direktora bez obzira što ne posedujete boravišnu ili radnu dozvolu? Međutim, ukoliko planirate da fizički boravite u Srbiji u dužem vremenskom periodu, verovatno će biti potrebno da pribavite boravišnu i radnu dozvolu.

Ukoliko ste stranac kome za ulazak u Srbiju nije potrebna viza (to možete proveriti ovde) i ukoliko Vaš planirani boravak u Srbiji iznosi manje od 90 dana u okviru perioda od 180 dana, nema potrebe da podnosite Zahtev za odobravanje privremenog boravka. U tom slučaju, nije Vam potrebna ni radna dozvola ukoliko imate status vlasnika ili registrovanog zastupnika, odnosno direktora u privrednom društvu registrovanom u Srbiji i ako niste u radnom odnosu u tom društvu (npr. ukoliko posedujete Ugovor o pravima i obavezama direktora kojim se ne zasniva radni odnos, umesto standardnog Ugovora o radu). 

Sa druge strane, ukoliko planirate da boravite duže u Srbiji ili ukoliko planirate da zasnujete radni odnos u kompaniji osnovanoj u Srbiji, biće potrebno da pribavite boravišnu i radnu dozvolu. 

Takođe, svaki stranac koji nema boravišnu dozvolu ima obavezu prijave boravka u roku od 24 časa od ulaska u Srbiju. Stoga ćete, ukoliko ne odsedate u hotelu ili nekom drugom smeštaju u kome će vlasnik smeštaja ovo učiniti u Vaše ime, možda želeti da pribavite boravišnu dozvolu. Tada se nećete morati baviti prijavom boravka svaki put kada uđete u Srbiju. 

U slučaju da Vam je boravišna dozvola neophodna ili želite da je pribavite iz praktičnih razloga, Srbija je donela propise koji pojednostavljuju proceduru za pribavljanje ovih vrsta dozvola za investitore i preduzetnike koji nameravaju da posluju u Srbiji, a sve u cilju podsticanja rasta ekonomske aktivnosti. 

 

Boravišna dozvola u slučaju stranca koji je direktor u srpskoj kompaniji ili stranca koji ima status preduzetnika u Srbiji 

Stranac koji je registrovan kao direktor srpske kompanije ili stranac u Srbiji registrovan kao preduzetnik, može podneti Zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja (bez obzira što ne poseduje standardni Ugovor o radu). 

U tom slučaju, umesto podnošenja svih dokaza o opravdanosti odobravanja privremenog boravka radi zapošljavanja koji se traže u redovnoj proceduri opisanoj gore, neophodno će biti jedino da se priloži Izvod iz APR-a za kompaniju u kome je naveden Vaš status (da ste osnivač ili zastupni, odnosno direktor). 

Sa druge strane, prilikom podnošenja Zahteva za produženje privremenog boravka, kao i u redovnim slučajevima, biće potrebno da priložite Radnu dozvolu koja je pribavljena na osnovu ovako odobrenog privremenog boravka. 

Da li ste znali da je: 

Vlada Republike Srbije usvojila Uredbu usmerenu na dodatno olakšavanje procedure za odobravanje privremenog boravka strancima koji su u Srbiji osnovali privredno društvo čija je inovaciona delatnost potvrđena od strane registrovanog naučno tehnološkog parka (tzv. startup).

 

Radna dozvola za samozapošljavanje

Stranci koji nameravaju da se u Srbiji bave privrednom delatnošću imaju mogućnost pribavljanja Radne dozvole za samozapošljavanje proceduri koja je znatno jednostavnija od procedure za dobijanje drugih vrsta dozvola za rad. 

Imajte u vidu da je i za izdavanje ove Radne dozvole osnovni uslov da posedujete Vizu D ili boravišnu dozvolu. 

Uz Zahtev za izdavanje Radne dozvole za samozapošljavanje, stranac je u obavezi da NSZ dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Kopiju pasoša;
 2. Izjavu o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi, uključujući i izjavu o broju i strukturi lica koje namerava da zaposli;
 3. Dokaz da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti (npr. diplomu određenog fakulteta) sa overenim prevodom;
 4. Ugovor o zakupu ili neki drugi Ugovor kojim se dokazuje pravo zakupa ili vlasništva nad poslovnim prostorom u kome će se obavljati delatnost;
 5. Dokaz o plaćenim administrativnim taksama. 

Pravila koja se tiču roka važenja i produženja drugih radnih dozvola primenjuju se i na ovaj tip Radne dozvole. Jedino što ćete u slučaju podnošenja Zahteva za produženje Radne dozvole za samozapošljavanje podnositi manji broj dokumenata, nego u inicijalnom postupku odobrenja Radne dozvole (npr. u slučaju podnošenja Zahteva za produženje Radne dozvole za samozapošljavanje nećete morati prilagati dokumenta pod b) i c). 

 

IV Viza D, najbrži (ali možda ne i najbolji) put do radne dozvole

 

Viza D je viza za duži boravak koja omogućava strancima ulazak i boravak u Srbiji u trajanju od 90 do 180 dana. 

Osim stranaca kojima je u skladu sa viznim režimom potrebna viza za ulazak u Srbiju i koji, kao što je navedeno iznad, moraju imati važeću Vizu D u momentu podnošenja Zahteva za odobrenje privremenog boravka, Vizu D mogu pribaviti i stranci kojima nije potrebna viza za ulazak u Srbiju, ali koji nameravaju da u Srbiji zasnuju radni odnos. Ova, druga, kategorija stranaca može optirati da prvo pribavi Vizu D po osnovu zapošljavanja i da na osnovu posedovanja ove vize, umesto na osnovu posedovanja Boravišne dozvole, pribavi Radnu dozvolu.

Ovo može biti jednostavniji način, s obzirom da se Viza D može pribaviti bez prethodnog dolaska u Srbiju (s obzirom da je izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije u državi stranca) i ona omogućava strancima da završe celokupnu proceduru pribavljanja Radne dozvole do momenta dolaska u Srbiju. Na taj način, stranci odmah po dolasku u Srbiju mogu započeti sa radom. Ovo ne bi bio slučaj ukoliko se Radna dozvola pribavlja na osnovu boravišne dozvole jer u tom slučaju stranac mora biti prisutan u Srbiji najmanje jednom pre dobijanja Radne dozvole, odnosno prilikom preuzimanja nalepnice privremenog boravka i njenog utiskivanja u pasoš. Dakle, u tom slučaju, stranac bi mogao da boravi u Srbiji, ali ne bi bio u mogućnosti da radi dok Radna dozvola još uvek nije izdata. 

Iako ovo deluje kao bolji način (bez razmaka između vremena dolaska u Srbiju i početka rada), stranci obično biraju da ga izbegnu s obzirom da ovako izdata Radna dozvola može trajati najduže koliko traje i sama Viza D, odnosno 180 dana, i da u tom periodu stranac mora aplicirati za Boravišnu dozvolu i nakon odobrenja privremenog boravka za produženje trajanja Radne dozvole po osnovu odobrenog privremenog boravka. 

Ukoliko nameravate da na osnovu Vize D pribavite Radnu dozvolu, imajte u vidu da se u tom slučaju Zahtev za izdavanje vize mora podneti po osnovu, odnosno u svrhu zapošljavanja. Samo u tom slučaju će ova Viza biti prihvaćena od strane NSZ u postupku izdavanja Radne dozvole. 

Nadležni organ za izdavanje Vize D je Ministarstvo spoljnih poslova, odnosno naša diplomatsko-konzularna predstavništva u stranim državama. Takođe, za ovu Vizu zahtev je moguće podneti i online: https://euprava.gov.rs/usluge/6505.

Ukoliko ste uz Zahtev priložili odgovarajuću dokumentaciju, Diplomatsko konzularno predstavništvo naše zemlje će Vam izdati vizu u roku od 15 dana od dana podnošenja Zahteva. U pojedinim slučajevima ovaj rok se može produžiti do 30 dana. 

 

V DRUGI OSNOVI za pribavljanje BORAVIŠNE DOZVOLE u Srbiji 

Iako je u ovoj Publikaciji naš fokus bio na strancima koji nameravaju da pribave boravišnu dozvolu iz poslovnih razloga, kao i u mnogim drugim zemljama, i u Srbiji je moguće pribaviti boravišnu dozvolu po drugim osnovima. 

Ovi osnovi između ostalog, uključuju školovanje ili učenje srpskog jezika, studiranje, stručne specijalizacije, obuke i prakse, naučno istraživački rad, spajanje porodice, lečenje i negu, vlasništvo nad nepokretnošću i druge razloge definisane propisima važećim u Srbiji i međunarodnim ugovorima. 

U svim tim slučajevima, a za potrebe procedure dobijanja boravišne dozvole, biće potrebno da dostavite odgovarajuće dokaze o postojanju osnova za odobravanje privremenog boravka.

Ako Vam je ovaj tekst bio koristan i želite da Vas obavestimo o novim tekstovima na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu. 

Scroll to Top