Podsetnik: E-fakture postaju deo poslovnog ambijenta Republike Srbije već od 1. januara 2022. godine

Kako se približavamo kraju 2021. godine,  smatramo da je korisno da Vas podsetimo da početak 2022. godine donosi sa sobom početne faze primene Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon) koji je usvojen je 29. aprila 2021. godine.

Već od 1. januara 2022. godine počinju da važe sledeće obaveze i to:

a) za subjekte javnog sektora:

  • da prime i čuvaju elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i da izdaju elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora,
  • da elektronski evidentiraju obračun poreza na dodatu vrednost u smislu člana 4. Zakona o elektronskom fakturisanju, a

b) za subjekte privatnog sektora

  • da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom.

Kako bi minimizirali mogućnost pojave problema u praktičnoj primeni zakona i obezbedili što učinkovitiji prelazak na sistem elektronskog fakturisanja, a budući da se radi o prilično radikalnoj promeni, Vlada i Ministar finansija su doneli najavljivane podzakonske akte.

Ovi podzakonski akti u sebi sadrže potrebne smernice i mehanizme kojima se omogućava subjektima da zakonske izmene implementiraju i primene na adekvatan način.

U nastavku donosimo kratak pregled sadržine usvojenih podzakonskih akata i njihove sadržine.

Sa druge strane, detaljnu analizu Zakona koju smo ranije pripremili, možete pronaći na sledećem linku.

1. Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja

Ovaj Pravilnik propisuje minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura, slučajeve u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajeve u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa kojima se uređuje izdavanje određenih vrsta faktura, formu i način dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i način primene standarda elektronskog fakturisanja.

2. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

Ovim Pravilnikom se uređuje kako pravno ili fizičko lice koje ostvaruje pristup sistemu elektronskih faktura kao izdavalac, odnosno primalac elektronske fakture (u daljem tekstu: subjekt prometa), uključujući i neposredan pristup i pristup preko informacionog posrednika, vrši registraciju za pristup sistemu elektronskih faktura, odnosno uređeni su način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura.

Ovo je jako bitan Pravilnik sa tehničkog aspekta, jer je upravo efikasan pristup sistemu elektronskih faktura, te nesmetan rad veb aplikacije i interfejsa, nužan uslov za funkcionisanje samog sistema elektronskog fakturisanja. Upravo zato su i na internet stranici Ministarstva finansija www.efaktura.gov.rs objavljeni:

  • Interno tehničko uputstvo koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu
  • link za pristup posebnoj stranici na kojoj je postavljena demo verzija sistema eFaktura (https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login).

3. Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika

Prema Zakonu, Centralni informacioni posrednik je nadležna jedinica, u okviru ministarstva nadležnog za poslove finansija, koja vodi registar informacionih posrednika, upravlja sistemom elektronskih faktura i odgovorna je za njegovo funkcionisanje.

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja Centralnog informacionog posrednika u obaljanju poslova upravljanja sistemom elektronskih faktura i vođenja Registra informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

4. Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

Ovom Uredbom se uređuju uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama.

5. Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku

Ova Uredba propisuje uslove i način čuvanja elektronskih faktura, uslove i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva nadležnog organa i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku, gde se posebno insistira na obaveznom ispunjavanju uslova i standarda informacione bezbednosti.

Čuvanje, pretraživanje i preuzimanje elektronskih faktura vrši se u skladu sa internim tehničkim uputstvom koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (ponovo skrećemo pažnju na važnost navedenog uputstva koje se nalazi na sledećem linku www.efaktura.gov.rs)

6. Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika

Ovom Uredbom propisani su postupak i uslovi za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.

Možemo primetiti da su uslovi brojni, što u pogledu prezentovanja odgovarajućih uverenja koja dokazuju poreski status i neosuđivanost, što operativni (kako bi se obezbedio nesmetan rad i bezbednost podataka, odnosno zaštita sistema), što normativni (stvaranje pravnog okvira u vidu donošenja propisanih akata i to  akt o opštim uslovima pružanja usluge informacionog posrednika i akt o internim pravilima pružanja usluga informacionog posrednika, koja obavezno obuhvataju način čuvanja podataka u okviru sistema elektronskih faktura i u kojem je mesto čuvanja tih podataka određeno u Republici Srbiji).

 

Svakako na osnovu svega prethodno izloženog možemo zaključiti da je usvojena bitna podzakonska regulativa koja blagovremeno i na prilično detaljan način stvara potreban pravni okvir i bavi se operativnim i praktičnim aspektom prelaska na sistem elektronskog fakturisanja.

Međutim, kako je u pitanju zaista radikalna novina i kako inicijalna faza elektronskog fakturisanja počinje već za dva meseca, naša je preporuka da se već u sadašnjem trenutku počne sa pravljenjem interne strategije i traženjem najadekvatnijeg modela za prelazak na sistem elektronskog fakturisanja.

Ako Vam je ovaj tekst bio koristan i želite da Vas obavestimo o novim tekstovima na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu. 

Scroll to Top